Oznámení – Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2021

Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2021 byla na
základě zveřejněných dokumentů na úředních deskách obcí i Svazku schválena valnou
hromadou dne 30.6.2022
Veškeré dokumenty jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na úředních deskách obcí i na
stránkách Svazku www.socyk.cz .