Rozpočtové provizorium na rok 2023

Rozpočet Svazku na rok 2023 nebude valnou hromadou do 31.12.2022 schválen. Předsednictvo
Svazku proto stanovilo a schválilo na svém zasedání dne 1.12.2022 pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2023 v souladu s ustanovením § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění a § 13 zákona 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.